درصد هوای داخل نرم دانه ها

درصد هوای داخل نرم دانه ها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مصالح ساختمانی و زمین شناسی مهندسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ابوالفضل سلطانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: ابوالفضل سلطانی
شماره(های) تماس: 021-22970021
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس