سیستمهای کامپیوتری دارای نرم افزارهای تخصصی

سیستمهای کامپیوتری دارای نرم افزارهای تخصصی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه GIS

مدیر آزمایشگاه: مهندس عبدالرضا عدنانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سید عبدالرضا عدنانی
شماره(های) تماس: 021-22970060-2384
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
نرم افزارهای تخصصی در سیستمهای مستقرشده  جهت کار پژوهشی و انجام پروژه های تحقیقاتی در سایت عبارتند از:
Matlab
ENVI
ArcGIS
Autocad
autocad civil3d
ETABS
Qgis
ER mapper
و....
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس