GPS+ Fieldbook CR244

GPS+ Fieldbook CR244

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئودزی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعود شیرازیان- مهندس عبدالرضا عدنانی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: wild سوییس ولایکا
نام مسئول: عبدالرضا عدنانی
شماره(های) تماس: 021-22970060-2556
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دودستگاه موجود است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس