میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فناوری های نوین

آزمایشگاه: میکروسکوپ نیروی اتمی

مدیر آزمایشگاه: دکتر نیک عمل

تعرفه ثابت: 700000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ایران
نام مسئول: فرزانه پیمانی راد
شماره(های) تماس: 021-22970061-2631
برای استفاده از این تجهیز باید 30% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
میکروسکوپ نیروی اتمی

روش انجام آزمایش:

نمونه را توسط یک سوزن تیز، به طول حدود 2 میکرون و غالبا قطر نوک کم تر از10 حس می کند. سوزن در انتهای آزاد یک کانتی لیور به طول حدود nm 100تا 450میکرون قرار دارد. نیروهای بین سوزن و سطح نمونه باعث خم شدن یا انحراف کانتیلیور میشود. یک آشکارساز میزان انحراف کانتی لیور را در حالی که سوزن سطح نمونه را روبشمی کند یا نمونه در زیر سوزن روبشمی شود) در سیستم هایی که نمونه حرکت روبشی راانجام می دهد اندازه می گیرد. اندازه گیری انحرافات کانتی لیور به کامپیوتر امکان تولیدتصویر توپوگرافی سطح را می دهد. مبلغ هر نمونه جهت تصویربرداری 700000 ریال است.

متقاضیان می توانند در ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه جهت تصویربرداری به این مرکز مراجعه نمایند.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس