آزمایشگاه علوم زیستی

آزمایشگاه علوم زیستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر فاضلی

تست
تجهیزات و خدمات