آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر خلیلی

تست
تجهیزات و خدمات