آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی

آزمایشگاه الکترومغناطیس کاربردی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: دکتر سید محمد هاشمی

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترومغناطیس کاربردی با هدف انجام تحقیقات مهندسی در زمینه تئوری و کاربرد الکترومغناطیس برای بهبود زندگی انسانها تاسیس شده است. فعالیت های این آزمایشگاه به دو بخش تقسیم می گردد:

1- آموزش کاربردی الکترومغناطیس از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته و تحقیق بر روی روشهای موثر آموزشی و ساخت ادوات آزمایشگاهی برای تدریس 

2- انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با کاربرد الکترمغناطیس در صنایع، کشاورزی، پزشکی و ...
تجهیزات و خدمات