اتاق مشاهده Observation Room

اتاق مشاهده Observation Room

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم انسانی

مسئول: دکتر رحیمی

اتاق مشاهده مجهز به آیینه یک طرفه و سیستم صوتی تصویری می باشد.

اتاق مشاهده دارای کاربردهای آموزشی و روان درمانی است. در بخش آموزش اتاق مشاهده برای مشاهده روند تدریس یا مصاحبه بدون ایجاد اختلال در نحوه انجام آموزش و مصاحبه استفاده می شود.
دربخش روان درمانی، اتاق مشاهده مطابق آیین نامه دوره کارورزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، جهت مشاهده دوره های کارورزی استفاده می گردد.

هدف از مشاهده، افزایش توانمندی در مصاحبه، سنجش، تشخیص و ارایه مداخلات مشاوره و روان درمانی، از طریق مشاهده فعالیت های بالینی استاد ناظر با استفاده از آیینه یک طرفه و دوربین مداربسته یا ایفای نقش و پخش فیلم جلسات مشاوره ای استاد ناظر به همراه بحث و گفتگو در مورد محتوای جلسات است.

تجهیزات و خدمات