آزمایشگاه روانشناسی Psychology Lab

آزمایشگاه روانشناسی Psychology Lab

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم انسانی

مسئول: دکتر نصری

آزمایشگاه روانشناسی مجهز به ابزارهای روانشناختی می باشد.

هدف از ایجاد این آزمایشگاه امکان سرویس دهی به واحدهای درسی گروه علوم تربیتی و انجام پژوهش های مرتبط با این حوزه است.  این آزمایشگاه دارای پرسشنامه ها و آزمون های روانشناختی مختلف ودستگاه سنجش حافظه سرعت یادگیری می باشد.
تجهیزات و خدمات