آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: دکتر گران

امروزه با پیشرفت روزافزون مخابرات بی سیم، نیاز به طراحی ادوات مدار فرکانس رادیویی و آنتن کاملا ملموس است. آزمایشگاه آنتن و مایکروویو به منظور طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن و ادوات مایکروویو ایجاد شده است. 
تجهیزات و خدمات