کارگاه چاپ سیلک

کارگاه چاپ سیلک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی

مسئول: علی ابراهیمی معتمد

تست
تجهیزات و خدمات