خوشه محاسباتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خوشه محاسباتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فناوری های نوین

مسئول: مهندس پیمانی راد

تست
تجهیزات و خدمات