آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory

آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختیFuel Cell Research Laboratory

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: دکتر میرزایی

پیل های سوختی رویکردی نو برای تبدیل انرژی با توان بالا از منابع انرژی شیمیایی به طور مستقیم هستند. این پیل ها به عنوان مناسبترین و بهترین راه استفاده از انرژی پاک هیدروژن می باشند. گستردگی امکان استفاده از این سیستم ها به عنوان تامین کننده انرژی و اهمیت پژوهش در موضوع پیل سوختی و حرکت رو به جلوی علمی کشور،آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حمایت مسئولین دانشگاه و از طرف دیگر حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوری انرژی های نو) در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در سال 1391 توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همراه با شش آزمایشگاه تحقیقاتی دیگر در کشور رسما افتتاح شد. این آزمایشگاه توانمندی لازم در خصوص مطالعه و تحقیق درزمینه الکتروکاتالیست، الکترودهای گازی نفوذی، بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنها و تهیه مجموعه الکترود – غشا را داراست و تلاش   می نماید تا بتواند در توسعه فنآوری پیل سوختی در کشور نقش آفرین باشد.