آزمایشگاه مدرن

آزمایشگاه مدرن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس عبدالملکی

این آزمایشگاه ویژه ی رشته ی فیزیک است و شامل آزمایشهای زیر است:
1-آزمایش اثر فوتو الکتریک
2-آزمایش تشخیص سری بالمر
3-آزمایش گسیل و جذب نور
4-آزمایش اثر هال
5-آزمایش قطره روغن میلیکان
6-آزمایش تابش جسم سیاه
7-آزمایش تشدید مغناطیسی
تجهیزات و خدمات