آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه اپتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس عبدالملکی

این آزمایشگاه ویژه ی رشته ی فیزیک است و شامل آزمایشهای زیر است:
1-آزمایش ضریب شکست منشور
2-آزمایش اندازه گیری ضریب شکست اجسام
3-آزمایش پراش فرانهوفر
4-آزمایش پلاریزاسیون چرخشی
5-آزمایش یررسی حلقه های نیوتن
6-آزمایش تداخل بوسیله دو شکاف یانگ و دو منشور فرنل
7-آزمایش پاشندگی
8-آزمایش تداخل سنج مایکلسون
9- آزمایش اندازه گیری طول موج با استفاده از توری پراش
تجهیزات و خدمات