آزمایشگاه حرارت و مکانیک

آزمایشگاه حرارت و مکانیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس عبدالملکی

تست 1
تجهیزات و خدمات