آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس واعظ

در این ازمایشگاه تجزیه انالیتیکی مواد انجام می گیرد.
تجهیزات و خدمات