آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس واعظ

سنتز انواع ترکیبات شیمی آلی و تربیات نانو در این ازمایشگاه انجام می گیرد.
تجهیزات و خدمات