آزمایشگاه شیمی فیزیک

آزمایشگاه شیمی فیزیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس واعظ

ازمایشگاه شیمی فیزیک برای ازمایشهای دینامیکی و سیالات بکار برده می شود.