آزمایشگاه شیمی معدنی

آزمایشگاه شیمی معدنی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس واعظ

در هر ترم تحصیلی حدود 300 نفر دانشجو به این آزمایشگاه برای گذراندن واحد های عملی شیمی تجزیه و شیمی عمومی 1 و شیمی عمومی 2  از رشته های زیست شناسی، کشاورزی، شیمی ، پلیمرو نفت مراجعه نموده و از امکانات این آزمایشگاه بهره مند هستند.امکانات و تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه عبارتند از : بن ماری،pH متر، هیترمگنت، سانتریفیوژ و سایر دستگاه های متداول مربوط به دروس عملی.
تجهیزات و خدمات