آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: مهندس واعظ

در هر ترم تحصیلی حدود 300 نفر دانشجو به این آزمایشگاه برای گذراندن واحد های عملی شیمی تجزیه و شیمی عمومی 1 و شیمی عمومی 2  از رشته های زیست شناسی، کشاورزی، شیمی، پلیمر و نفت مراجعه نموده و از امکانات این آزمایشگاه بهره مند هستند. امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه عبارتند از : بن ماری،pH متر، هیترمگنت، سانتریفیوژ و سایر دستگاه های متداول مربوط به دروس عملی.