کارگاه کاربرد برق

کارگاه کاربرد برق

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس افقری

دراین کارگاه انواع مدارهای الکتریکی برق ساختمان های مسکونی - تجاری وصنعتی برروی تابلوها مونتاژ می گردد که شامل مواردی است که در کاتالوگ ضمیمه پیوست گردیده ست وسیم کشی ها شبیه سازی شده ی واقعی است  یعنی سیم ها از لوله های پولیکا عبور می کنند واتصالات کاملاً حقیقی است .
تجهیزات و خدمات