آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر هادی صمدی

123
تجهیزات و خدمات