آزمایشگاه رفتار حرکتی

آزمایشگاه رفتار حرکتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر فرزانه حاتمی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات