آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر مجید کاشف

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات