آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر

آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس امیر عباس محمد هادی

به نام خدا
دراین ازمایشگاه چندین درس ازمایشگاهی بشکل عملی ارائه میشود
---ازمایشگاه سیستمهای دیجیتال1(شامل مدار منطقی وآشنایی با زبانهای برنامه نویسی طراحی سخت افزار) تجهیزات این ازمایشگاه شامل بردهای اموزشی fpga میباشدوهمچنین فانکشن ژنراتور
واسیلوسکوپ است 
---از مدارمنطقی ومعماری(تقریبا همان سرفصل آز سیستمهای دیجیتال 1است مختص رشته کامپیوتر)
--آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 2(اشنایی عملی با میکرو کنترلر رایج وتجهیزات آن شامل برد 
اموزشی میکروکنترلر میباشد)
--آزمایشگاه تکنیک پالس