آزمایشگاه سیستم های قدرت

آزمایشگاه سیستم های قدرت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس امیر عباس محمد هادی

به نام خدا
ازمایشگاه سیستم های قدرت یک درس عملی 1 واحدی میباشد که دانشجویان رشته کارشناسی
قدرت بعد از گذراندن درس سیستمهای قدرت 2 آنرا میگذرانند
امکانات این ازمایشگاه وبرد اصلی ان ست مدل نیروگاه میباشد
دراین ست میتوان رفتار یک نیروگاه را شبیه سازی کرده وآزمایشهای
مفیدی در ان بررسی کرد این ازمایشها میتواند شامل:
عکس العمل ژنراتور در بارهای مختلف<سلفی/اهمی/خازنی>
انواع اتصال کوتاه در خط
سنکرون کردن ژنراتور با شبکه سراسری
مدل کردن انواع خط با خاصیتهای مختلف
وآزمایشهای دیگر با نظر اساتید انجام داد
تجهیزات و خدمات