آزمایشگاه الکترونیک 3

آزمایشگاه الکترونیک 3

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس عمید جرجانی

این آزمایشگاه در سال 1392 از نظر امکانات و تجهیزات به روز رسانی شد که شامل 6 میز آموزشی الکترونیک 3 می باشد. این میزها ساخت شرکت مهندسی رایان نیک است. این آزمایشگاه برای درس آز الکترونیک 3 و متناسب با سرفصل دروس مربوط به آن تجهیز شده است.
تجهیزات و خدمات