آزمایشگاه خوردگی

آزمایشگاه خوردگی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات