کارگاه مکانیک خودرو

کارگاه مکانیک خودرو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس مجید احمدلو

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی