آزمایشگاه شیمی چوب

آزمایشگاه شیمی چوب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر عمرانی

تست
تجهیزات و خدمات