آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک کنی

آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک کنی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر تقی یاری

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات