آزمایشگاه رنگ چوب

آزمایشگاه رنگ چوب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر محمد غفرانی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی