آزمایشگاه مکانیک چوب

آزمایشگاه مکانیک چوب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر طلایی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی