آزمایشگاه تحقیقات مهندسی سازه و زلزله

آزمایشگاه تحقیقات مهندسی سازه و زلزله

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر اصغر وطنی اسکوئی

این آزمایشگاه تحقیقاتی دارای
یک فونداسیون بزرگ بتن مسلح
قاب فولادی جهت بارگذاری قائم و افقی با ظرفیت 100 تن
جک استایک 100 تن
جک دینامیک 60 تن
دیتالاگر دینامیکی
تغییرمکان سنج 5 سانتی و 10 سانتی