آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر امیر طریقت

آزمایشگاه تحـقـیقاتی بتن با امکانات و تجهیزات مختلف، به منظــور کاربـردی ساخـتن دستاوردهای حاصل از تحقیـــقـات بنیادی، نوآوری در تکنولوژی، تولید دانش و تبدیل ایده به پدیده و محصول. ارتقای کیفیت بتن، مصالح، مواد و مهندسـی سیستم های پیچیده منظم و باور به تغییرات پارادایم در قلمروی علم، دانش و تکنولوژی بتن از سال 1370 تا کنون فعالیت دارد.