آزمایشگاه ژئودزی

آزمایشگاه ژئودزی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر مسعود شیرازیان- مهندس عبدالرضا عدنانی

ژئودزی علم اندازه گیری و نمایش Mapping سطح زمین می باشد (هلمرت، 1880 – پدر علم ژئودزی.)

ژئودزی علم اندازه گیری و نمایش زمین و میدان گرانی آن، در یك فضای سه بعدی متغییر با زمان می باشد.

.(Vanícek and Krakiwsky,1986)

 این تعاریف شامل میدان گرانی خارجی زمین و نیز شامل سطح كف اقیانوسها می باشدبا این تعاریف ژئودزی در رده علوم زمین. (Geosciences)و علوم مهندسی قرار می گیرد. این علم دارای شاخه های مختلف علمی و آکادمیک میباشد که از آن جمله ژئودزی ماهواره ای- ژئودینامیک- نجوم ژئودزی- فیزیکال ژئودزی و ....

تجهیزات و خدمات