آزمایشگاه فتوگرامتری

آزمایشگاه فتوگرامتری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر عباس مالیان -مهندس عبدالرضا عدنانی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات