آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر سعید غفارپور جهرمی

آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1369 راه اندازی شده است
که دارای امکانات بسیار متنوع آموزشی و تحقیقاتی می باشد
تجهیزات و خدمات