آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت

آزمایشگاه روسازی راه- قیر و آسفالت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر سعید غفارپور جهرمی

در این آزمایشگاه فعالیتهای آموزشی جهت دانشجویان كارشناسی و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت می‌گیرد. تجهیزات این آزمایشگاه مربوط به آزمایشات مرتبط با قیر و آسفالت می‌باشد.X