آزمایشگاه دور کاوی

آزمایشگاه دور کاوی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر علیرضا شریفی

امروزه تکنولوژی سنجش از دور، این امکان را فراهم میکند تا جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی دقیق و قابل اعتماد از سطح زمین ،با قابلیت تفکیک مکانی، طیفی، رادیومتریک و زمانی بسیار بالا صورت پذیرد. از همین روز تصاویر سنجنده های فضایی با ارائه اطلاعات بسیار متنوع از پدیده های مختلف جغرافیایی، ابزاری بسیار سودمند جهت مدیریت منابع زمینی، مدیریت بحران، هواشناسی، برنامه ریزی های کلان، محیط زیست و... ارائه می نمایند. این آزمایشگاه با دارای بودن پتانسیل وامکانات  لازم جهت استخراج اطلاعات قابل اعتماد از تصاویر فضایی، وداشتن سیستم های نرم افزاری مناسب  از شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار است. این امر جهت ایجاد شرایط لازم در تفسیر منطقی و صحیح اطلاعات اخذ شده توسط سنجنده، نقش کلیدی در بهره برداری از اطلاعات سنجش از دور ایفا می کند.
تجهیزات و خدمات