آزمایشگاه مصالح ساختمانی و زمین شناسی مهندسی

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و زمین شناسی مهندسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر ابوالفضل سلطانی

واد و مصالح مصرفی در سازه های تجاری، مسکونی، صنعتی، راه و پل، سازه های دریایی بطور کلی در تمام سازه ها از سه جنبه اهمیت فوق العاده دارد،  مقاومت ، زیبایی و دیگری اقتصاد می باشد. اساس محاسبات و طراحی اعضای سازه ای مستقیماً به شناخت مصالح ارتباط دارد. شناخت خصوصیات مصالح وقتی مقدور میگردد که روی آنها آزمایش مورد نیاز صورت گیرد. در رشته مهندسی عمران اولین آزمایشگاهی که دانشجویان در آن ورود پیدا می کنند. آزمایشگاه مصالح ساختمان است .