آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس عمید جرجانی

این آزمایشگاه شامل 7 میز آزمایشگاه مدارهای مخابراتی است که با توجه به سرفصل دروس کارشناسی برای درس آزمایشگاه مدارهای مخابراتی، در نظر گرفته شده است.X
تجهیزات و خدمات