آزمایشگاه plc

آزمایشگاه plc

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس امیر عباس محمد هادی


به نام خدا
این ازمایشگاه شامل دو قسمت گارگاه مدار فرمان وازمایشگاه PLCمی باشد
کارگاه مدار فرمان یک درس عملی 6ساعته بوده که برای دانشجویان کارشناسی 
رشته قدرت تعریف شده که در ان مدارات برق صنعتی وکار با کلیدهای مختلف مخصوصا 
کلیدهای الکترومغناطیسی اموزش داده میشود 
ازمایشگاه PLC
این ازمایشگاه برای دانشجویان رشته کارشناسی الکترونیک تعریف شده 
برد اموزشی ان شامل PLC/S7 والمانهایی شامل رله های قطع ووصل وسنسورهای
حرارتی /القایی/مجاورتی/نوری/و....میباشد که بطور کلی اموزش مدارات اتوماسیون
صنعتی ونحوه طراحی انها با زبانهای برنامه نویسی خاص مانند LADERوهمچنین FBD
میباشد
تجهیزات و خدمات