میکروسکوپ نیروی اتمی

میکروسکوپ نیروی اتمی

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده فناوری های نوین

مسئول: دکتر نیک عمل

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات