آزمایشگاه اندازه گیری و مدار الکتریکی

آزمایشگاه اندازه گیری و مدار الکتریکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهدی شمس

 معرفی آزمایشگاه  :آموزش اصولی و صحیح  نحوه کار با  انواع مختلف دستگاه های اندازه گیری جهت تعیین پارامتر های مختلف در مدارات الکتریکی  می باشد

برخی ازسرفصل های آموزشی در آزمایشگاه اندازه گیری  به شرح زیر می باشد:

1- معرفی خطا در اندازه گیری، نحوه ی محاسبه ی خطای نسبی، خطای مطلق و میزان خطای قابل قبول در اندازه گیری

2- معرفی سری مختلف مقاومت ها ( E24و E12)، رنگ مقاومت ها، نحوه ی خواندن مقدار مقاومت از روی رنگ، اندازه گیری مقدار مقاومت توسط مولتی متر و مفهوم تلرانس

3- آموزش نحوه ی خواندن خازن ها و سلف ها و تعیین مقادیر دقیق آنها بوسیله ی LCمتر، مولتی متر ویا تعیین مقدار آنها به روش اندازه گیری ولتاژ و جریان

4- آموزش نحوه کار با دستگاه اسیلوسكوپ، منبع تغذیه DC، فانکشن ژنراتور و LC متر

5- بررسی عملی قوانین KVL وKCL  و محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

6- بررسی عملی قوانین تقسیم  ولتاژ و جریان و نحوه ی اندازه گیری  این پارامتر ها بصورت عملی توسط  مولتی متر

7- اندازه گیری اختلاف فاز توسط اسیلوسکوپ و نحوی اندازه گیری اختلاف فاز توسط منحنی لیساژور XY

8- اندازه گیری فرکانس، زمان تناوب و دامنه ی ولتاژ سینوسی ، مربعی و مثلثی توسط اسیلوسکوپ

9- اندازه گیری انرژی ذخیره شده در سلف و خازن بصورت عملی، مقایسه با مقادیر تئوری و محاسبه ی خطا

10- بررسی عملی قضیه جمع آثار محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

11- بررسی عملی قضیه مدار معادل تونن و نورتن محاسبه ی خطای نسبی و مطلق مربوط به المان ها و مقادیر الکتریکی

12- بررسی عملی قضیه انتقال توان ماکزیمم و محاسبه ی توان المان های مختلف توسط مولتی متر و وات متر

13- بررسی عملی آزمایش اندازه گیری مقاومت داخلی منبع و...

14- شبیه سازی مدارات توسط نرم افزار Multisim،Proteus  و... و اندازه گیری پارامتر های مختلف الکتریکی

 عناصری که در آزمایشگاه اندازه گیری و مدار الکتریکی به کار می روند عبارتند از:

الف-بردبورد

ب- مقاومت

پ- سلف

ت- خازن

تجهیزات و خدمات