آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق

مسئول: مهندس مهران کاویانی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی