کارگاه جوشکاری

کارگاه جوشکاری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس محمد رضا رنجبر

123
تجهیزات و خدمات