کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس خسرو آبادی

123
تجهیزات و خدمات