کارگاه ریخته گری

کارگاه ریخته گری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: دکتر سیدمحمود فاطمی

تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات